17 оснований для отсрочки от призыва на срочную военную службу (полный список)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов’язок і військову службу

Глава III
ПРИПИСКА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ПРИЗОВНИХ ДІЛЬНИЦЬ,
ПРИЗОВ І ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням
районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом
здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням
надається призовникам, які мають:


1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну
матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував
призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших
працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати.
Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних
(повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших
працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше
неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного
працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з
її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

отсрочка от армии украина, отсрочка от армии ребенок до 3 лет, отсрочка от армии по беременности жены украина

3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним
бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
{Частину четверту статті 17 виключено на підставі Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка
може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час
проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки
від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання
призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити
матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року
надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до
військової служби.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання
надається громадянам призовного віку, які навчаються:
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі
досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного
вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають
громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах
інших держав.

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за
період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним
бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість
втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх
повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому
навчальному закладі.

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної
відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами,
зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану
відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою
навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право
на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності
надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є
загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь
період їх роботи за спеціальністю;
медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх
роботи за фахом у сільській місцевості;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду
в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому
порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;
сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за
спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь,
– на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
резервістам – на весь період служби у військовому резерві;
поліцейським – на весь період їх служби.


14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа
розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу
може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим,
обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані
щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують
їх право на відстрочку.

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову
службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на
строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних
причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення
чергового призову.

Любопытная информация для призывников:
Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...

Новость (статью) «17 оснований для отсрочки от призыва на срочную военную службу (полный список)» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 13.08.2019 14:40:10


Оставить комментарий:Close sidebar